tiểu lễ phục mùa đông

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 chính thức bế mạc【tiểu lễ phục mùa đông】:Lễ bế mạc Olympic mùa Đông B