Quang Liêm thắng kỳ thủ số một Đức

Quang Liêm thắng kỳ thủ số một Đức

Tại ván bốn cờ tiêu chuẩn Biel Grandmaster hôm 19/7, Quang Liêm cầm quân trắng, chọn khai cuộc Catal