AFC cảm ơn VFF đăng cai thành công bảng I AFC Cup 2022

AFC cảm ơn VFF đăng cai thành công bảng I AFC Cup 2022

Trong thư cảm ơn do Tổng Thư ký Windsor John ký, AFC nhấn mạnh: “Đây là thành quả của sự cống hiến,